примеры перевода

бюро переводов, перевод, примеры
бюро переводов
письменный перевод письменный перевод
письменный перевод, цены письменный перевод, цены
конфиденциальность конфиденциальность
перевод текстов перевод текстов
примеры перевода примеры перевода
варианты оплаты варианты оплаты
вакансии вакансии
статьи статьи
ссылки ссылки
визы визы
легализация, апостиль легализация, апостиль
книга отзывов книга отзывов
контакты контакты
перевоы текстов
локализация, разработка веб сайтов
легализация, заверение, апостиль
Перевод текста c украинского на английский

СТАТТЯ 3.

3.1. Товариство має право здійснювати у відношенні до свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі передавати права по володінню, користуванню та розпорядженню майном іншим особам, використовувати його в якості предмета застави, передавати в управління та розпоряджатися ним іншим чином.
3.2. Товариство є власником:
  • майна переданого йому Учасниками у власність;
  • продукції виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
  • одержаних прибутків;
  • іншого майна, отриманого на законних підставах.
3.3. Учасники в цьому Договорі визначають, що прибутки отримані в результаті діяльності Товариства будуть в першу чергу спрямовані на розрахунки з бюджетом та кредиторами, відшкодування матеріальних затрат та інші витрати, передбачені законодавством. Прибуток Товариства спрямовується на формування відповідних фондів Товариства та здійснення соціально-культурних заходів.
3.4. Прибуток, що залишився в Товаристві після обов'язкових відрахувань та розрахунків з бюджетом, розподіляється між Учасниками за підсумками роботи Товариства за звітний період пропорційно їх часткам в Статутному фонді Товариства і витрачається ними за власним розсудом.

ARTICLE 3

3.1. The Company has the right to realize in the relation to the asset any actions which do not contradict the current legislation, including transferring the rights of possession, utilization and disposal the property to other persons and using it as a mortgage of the deposit, transferring in management and its disposal in any other way.
3.2. The Company is the holder of:
  • transferred by Participants assets;
  • Production manufactured by the Company as a result of economic activities;
  • The received profits;
  • Other legally received asset .
3.3. The Participants of this Agreement define, that the profit received as a result of Company activity will be first of all directed on settlement with the budget and creditors, compensation of material inputs and other expenses stipulated by the legislation. Company's Profit is for establishing of corresponding funds of the Company and accomplishment of social and cultural actions.

3.2.Profit which has remained in the Company after obligatory deductions and final payments with the budget is distributed between Participants on results of work of the Company for the accounting period proportionally to their shares in the Authorized fund of the Company and is spent on their own discretion.

следующий -->

2004 — 2016 © Ирина, бюро переводов. Miracle Design, создание сайта.